zaterdag 22 maart 2014

In de fout met luchtwassers

Regelgeving luchtwassers vaak onvoldoende nageleefd
Bron: website Brabantse Milieufederatie, 20 maart 2014

De BMF signaleert dat er al geruime tijd misstanden zijn met luchtwassers bij veehouderijen. Bij controle door politie en gemeenten bleek al meerdere keren dat veel veehouderijen zich niet hielden aan de regelgeving voor de luchtwassers. Door het niet naleven van de regels is de uitstoot ammoniak in feite groter dan waar vanuit gegaan wordt bij beleidsvorming.
De Gelderlander schreef op 12 maart jl. dat veeboeren in St. Anthonis massaal de fout ingaan met luchtwassers. Bij 94% van de veehouderijen met luchtwassers in deze gemeente zijn overtredingen geconstateerd. Geruime tijd daarvoor, in mei 2012, heeft de BMF haar zorgen geuit over de inhoud van het Handhavingsrapport Luchtwassers 2011-2012. Voor meer informatie hierover, zie onze brief aan GS dd. 1-5-2013.

Het doel van de Brabantbrede Toezichtsaanpak Luchtwassers in 2011-2012 was om alle bedrijven met één of meer luchtwassers grondig te controleren, in de eerste plaats op doelmatig functioneren van de luchtwasinstallaties. In 2009 en 2010 was naar aanleiding van een kleiner controleproject in Brabant een beeld ontstaan dat de naleving niet optimaal was, met alle kwalijke gevolgen voor milieu, natuur en volksgezondheid. Dit was de belangrijkste reden om tot een omvangrijk project te besluiten. Bij de start van de Brabantbrede Toezichtsaanpak telde Noord-Brabant ruim 1100 veehouderijen met één of meer luchtwassers in de vergunning. Er zijn 652 bedrijven gecontroleerd, waarvan 16% een ernstige overtreding beging. Lees voor meer informatie het complete rapport.

De Brabantse veehouders en de Brabantse Milieufederatie praten al geruime tijd over de toekomst van duurzame veehouderij. De BMF is van mening dat de omgevingskwaliteit niet verder mag verslechteren als gevolg van veehouderij-activiteiten. De BMF praat op dit moment mee over uitbreidingsruimte en zorgvuldigheidsmaatlat, maar welke waarde heeft dit als de veehouders hun afspraken niet nakomen? De BMF benadrukt dat de regelgeving voor luchtwassers strenger moet worden gehandhaafd en door de ondernemers nageleefd naar aanleiding van de controles in St. Anthonis. De geloofwaardigheid van de sector is nadrukkelijk in het gedrang. En de burgers van Brabant worden dagelijks met de gevolgen van dit laakbare gedrag geconfronteerd.