zondag 8 december 2013

Expertpanel doet onderzoek naar pyrietafbraak in Deurne


DEN BOSCH / DEURNE – Stichting Mens, Dier & Peel heeft afgelopen zomer een brief naar waterschap Aa en Maas gestuurd, waarin opheldering wordt gevraagd over een onderzoek dat het waterschap eerder dit jaar heeft uitgevoerd naar ‘stinkend grondwater’ in een woonwijk in Deurne. Deze brief heeft ertoe geleid dat Aa en Maas in samenspraak met de provincie Brabant en de gemeente Deurne een expertpanel heeft aangesteld dat de oorzaak van het probleem gaat onderzoeken. Vrijdag 6 december heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met het expertpanel, waarbij Mens, Dier & Peel en enkele inwoners uit Deurne aanwezig waren. Lees meer >

zondag 1 december 2013

Prof. Dr. Lucas Reijnders: ‘Mestfabrieken zijn ecologische waanzin’

DEURNE – Het wegwerken van het mestoverschot met behulp van mestfabrieken valt in de categorie ‘ecologische waanzin’. Dat zei Prof. Dr. Lucas Reijnders, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, maandag 4 november in Deurne tijdens een informatie-avond van vereniging Stop de Stank. “Niet mestverwerking, maar verkleining van de veestapel is de logische weg naar beperking van het mestoverschot. Dus geen afschaffing van de dierproductierechten, maar minder dierproductierechten.”
Lees verder: http://bit.ly/18RF5ov

donderdag 7 november 2013

Avond over Mestfabrieken geslaagd !!

De informatieavond over mestfabrieken op 4 november 2013 trok circa driehonderd belangstellenden; de bijeenkomst was een succes.

De sprekers Wim Verbruggen en Prof. Dr. Lucas Reijnders vonden aandachtig gehoor voor hun presentaties: Mestfabrieken in Deurne / Bio - industrie in de Peel. Beide kwamen tot de conclusie dat een structurele oplossing van het mestoverschot alleen gevonden kan worden in vermindering van het aantal dieren.

Wim Verbruggen verwoordde het zo:
 • De echt duurzame oplossing is: Brabant leefbaar, Minder beesten
Lucas Reijnders kwam tot de volgende conclusies: 
 • Besproken opties wegwerken ‘mestoverschot’ ( Biogasproductie en ontwatering ) vallen in categorie ecologische waanzin
 • Niet mestverwerking maar verkleining veestapel is de logische weg naar beperking ‘mestoverschot’
 • Dus: geen afschaffing ‘dierproductierechten’ maar  minder ‘dierproductierechten’
Na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Hiervan werd druk gebruik gemaakt en dit leverde een levendige discussie op.

De presentatie kunt u downloaden: Wim Verbruggen *)  /   Lucas Reijnders
Voor de tekst van de inleiding en het slotwoord van SdS klik hier 

*) bestand eerst opslaan en dan openen.

zondag 8 september 2013

Stopdestank in actie tegen bouw 4 mestfabrieken in Deurne

Uit Ledenbrief 24, augustus 2013:

Stop mestfabrieken

Er staan in Deurne twee mestfabrieken: één aan de Lupineweg en één aan de Amperestraat. Het gemeentebestuur van  Deurne  is van plan vergunningen te verlenen voor de bouw  van  vier nieuwe fabrieken; drie op industrieterrein De Kranenmortel’ en één aan de Langstraat.

Biovergister

Geplande locaties:

 1. Voltstraat
  Opslag 1550 ton; verwerking 25.000 ton per jaar
 2. Amperestraat
  Verwerking 100.000 ton per jaar (uitbreiding)
 3. Indumastraat
  Biovergister van 50.000 ton per jaar
 4. Langstraat
  ZLTO en Kumac willen een mestvergister bouwen op het glastuinbouwgebied (capaciteit onbekend). Het College van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om daarvoor het bestemmingsplan aan te passen.

De Kranenmortel ligt op ongeveer 500 meter afstand van de Koolhof en van de St.Jozefparochie.
De afstand van het glastuinbouwgebied naar de Heiakker en de Walsberg is ongeveer 2.000 meter.


Lees meer in Ledenbrief 24

dinsdag 9 juli 2013

Swipigs op agenda gemeenteraad

Stopdestank wil Swipigs op agenda van gemeenteraad

Burgers in Deurne hebben zich massaal verzet tegen de komst van Asvam, een megabedrijf met 17.000 varkens. De actie was gericht tegen de provincie want de grond aan de Snoertsebaan was eigendom van de provincie Brabant. Het protest van burgers werd gehoord; de provincie besloot de grond niet aan Asvam te verkopen.
Nu wil Swipigs aan de Hoogdonkseweg  (vlak bij de Snoertsebaan) uitbreiden tot een megabedrijf met 12.500 varkens. In dit geval moet de gemeente Deurne beslissen.

De gemeenteraad heeft het laatste woord

Swipigs, ROBA en ook het CDA vinden dat de gemeenteraad geen uitspraak hoeft te doen over de plannen van Swipigs. Zij vinden dat B. en W. moeten beslissen.
Gelukkig zijn er politieke partijen die hun oren niet dichtstoppen voor de stem van de burgers. Partij van de Arbeid, Doe! en Progressief Akkoord vragen het College de plannen van Swipigs aan de gemeenteraad voor te leggen. Ze gaan niet met de rug naar de kiezers staan; ze willen verantwoording afleggen aan de mensen die hen gekozen hebben.


Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Burgers willen weten welke standpunten de verschillende partijen innemen;
ze gaan immers in het voorjaar van 2014 naar de stembus om een
nieuwe gemeenteraad te kiezen.

donderdag 13 juni 2013

Stop uitbreiding Swipigs

Geen 12.500 varkens aan de Hoogdonkseweg!

Swipigs aan de Hoogdonkseweg in Liessel overschrijdt al jaren de geurnormen. De gemeente treedt niet op. Sterker nog: het College wil Swipigs een vergunning verlenen voor de bouw van een nieuwe stal voor 4000 varkens. Swipigs Beheer B.V. wil op deze locatie in totaal zo’n 12.500 varkens gaan houden.

De bulkwagen geeft een indruk van de grootte van enkele al bestaande stallen
Knippen en plakken

Uitbreiden van het bouwblok is verboden. Dus werd er een list verzonnen. Wat nu een nagenoeg rechthoekig bouwblok is, wordt in de plannen omgetoverd tot een grillig bouwblok waarvan de grens precies op de muren van de stallen loopt. De overblijvende ruimte wordt ‘aan elkaar geplakt’ en daarop kan een nieuwe stal gebouwd worden voor 4000 varkens. (zie tekening)


Het plan is in strijd met:

- gelijke behandeling van alle burgers
- een goede ruimtelijke ordening
- het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- de eisen die de wet stelt aan een ‘duurzame locatie’
- de adviezen van de GGD
- de natuurbeschermingswet
- de adviezen van de rijksoverheid
en  het is vooral ook in strijd met leefbaarheid, met volksgezondheid en met bescherming van het milieu. Volksvertegenwoordigers  neem uw verantwoordelijk en draag zorg voor alle burgers.
STOP  SWIPIGS!

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ledenbrief 22 (juni 2013)

vrijdag 24 mei 2013

Geen Asvam - Denk mee over nieuwe bestemmingen

De meeste Deurnese politieke partijen zeiden dat ze blij waren met het besluit van de provincie. Stopdestank vraagt hen die blijdschap te vertalen in beleid door de bestemming van het perceel aan de Snoertsebaan te veranderen. De gemeenteraad is daartoe bevoegd. Geen intensieve veehouderij, maar …

Help de gemeenteraad een handje.
Welke bestemmingen moet het perceel krijgen? Wei voor koeien / schapen; biologische landbouw; natuurgebied; recreatie; boomkwekerij …; er zijn legio mogelijkheden. Het hele perceel is groter dan 5 ha. Het kan ook opgedeeld worden. Wat vindt u? Hebt u ideeën voor andere bestemmingen? Stuur ze naar Stopdestank. Wij zullen ze de gemeenteraad aanbieden. Denk mee…

Stuur uw ideeën naar Stopdestank.
Ga hiervoor naar het contactformulier.Geen ASVAM maar ook geen Swipigs

Aan de Hoogdonkseweg 6, vlakbij de Snoertsebaan, achter De Brink en hemelsbreed op nog geen 1000 meter van het perceel waarop Asvam gepland was, ligt in het verwevingsgebied Swipigs; een bedrijf met ruim 8.000 varkens.  Swipigs wil uitbreiden tot een megabedrijf met 12.500 varkens. Omdat het bouwblok niet mag worden vergroot, wil Swipigs de vorm veranderen zodat er een extra stal gebouwd kan worden. Zie de tekening hieronder. Om het bestaande bouwblok staat een ononderbroken zwarte lijn en om het nieuwe een stippellijn.

De gemeente Deurne is bereid medewerking te verlenen.
‘Bevorderen van een goede ruimtelijke ordening’ noemt de gemeente dit!


zondag 21 april 2013

Brief Peelgroepen aan PS over explosie bouwaanvragen

DE PEEL / DEN BOSCH – Het aantal bouwaanvragen voor veestallen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors toegenomen in Brabant, zo blijkt uit cijfers die gemeenten naar de provincie hebben gezonden. De Peelregio spant de kroon met 253 aanvragen ofwel 46% op een totaal van 505 aanvragen. De oproep van de gezamenlijke Peelgroepen om dit te voorkomen, werd op 22 maart door Gedeputeerde Staten en een meerderheid van Provinciale Staten genegeerd. Om herhaling te voorkomen, hebben de Peelgroepen opnieuw een brief naar Provinciale Staten gezonden.
Voor de totale inhoud van de brief ga naar knakdeworst.nl

woensdag 17 april 2013

2.519 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad

Ontwerp: Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied
Maandag 15 april 2013 bood Stopdestank een Open brief met 2.519 handtekeningen aan, aan de voorzitter van de commissie Omgeving, Hans van Someren. Naar aanleiding van de plannen van Asvam protesteerden de ondertekenaars tegen de overlast van de zich alsmaar uitbreidende intensieve veehouderij.
De bijeenkomst duurde van 19.30u tot 20.00u en werd bijgewoond door ongeveer 40 mensen. Ernst Jansz, een van de ondertekenaars van de brief, onderstreepte zijn handtekening met een miniconcert.
Stopdestank gaf een toelichting bij de brief. De vereniging vroeg de gemeenteraad om haar ver- antwoordelijkheid te nemen en op korte termijn het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat intensieve veehouderijen (groot of klein) en mestverwerking op het hele perceel aan de Snoertsebaan onmogelijk wordt. Daarnaast wil Stopdestank dat de gemeenteraad op de korst mogelijke termijn het bestemmings- plan buitengebied zodanig wijzigt dat uitbreiding van het aantal beesten in Deurne onmogelijk is.

De heer van Someren nam de Open brief en de handtekeningen in ontvangst en zei dat de boodschap duidelijk was en dat die zeker aankomt bij de Deurnese politici. Via de griffie zorgt hij dat de Open brief en de toelichting onder de aandacht worden gebracht bij alle raadsleden.

De volledige toelichting is hier te downloaden

woensdag 10 april 2013

Aanbieding 2.519 handtekeningen aan de gemeenteraad van Deurne

Ernst Jansz onderstreept zijn handtekening muzikaal
Op 15 april 2013 biedt Stopdestank de gemeenteraad van Deurne een Open Brief met 2519 handtekeningen aan tegen de vestiging van intensieve veehouderijen aan de Snoertsebaan. Voorafgaand aan de vergadering van de commissie "Omgeving" neemt commissievoorzitter Hans van Someren namens de gemeenteraad de brief en de handtekeningen in ontvangst.

Gemeenteraad aan zet
De provincie heeft besloten de gronden aan de Snoertsebaan niet aan Asvam te verkopen. Nu is de gemeenteraad aan zet. Stopdestank vraagt de raad om te voorkomen dat er aan de Snoertsebaan nieuwe bedrijven komen voor intensieve veehouderij.

woensdag 27 maart 2013

Provincie verkoopt de gronden aan de Snoertsebaan niet aan Asvam

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben op 26 maart 2013 besloten de gronden aan de Snoertsebaan niet aan Asvam te verkopen. Hiermee is de vestiging van een megabedrijf met 17.000 varkens en mestvergister van de baan en gaat een wens van Stopdestank in vervulling.
Het nieuws werd s ’avonds tijdens de ledenvergadering van Stopdestank met enthousiasme ontvangen.
Omroep Brabant maakte reportage: Komst megastal Asvam in Liessel van de baan. kijk en luister 

zaterdag 9 maart 2013

Handtekeningen aangeboden aan Statencommissie Transitie Stad en Platteland

Op 8 maart 2013 heeft een delegatie van Stopdestank in Den Bosch de Openbrief  met daarbij  2.519 handtekeningen aangeboden aan de leden van Provinciale Staten. In de Open brief wordt Provinciale Staten van Brabant gevraagd de vestiging van Asvam aan de Snoertsebaan in Deurne te voorkomen. Na een toelichting door Maria Berkers, voorzitter van Stopdestank, werden de handtekeningen aangeboden aan mevrouw Lestrade, voorzitter van de commissie TSP. Zij zei dat de commissieleden aandachtig geluisterd hadden.

vrijdag 25 januari 2013

Openbare bijeenkomst Deurne over plannen Asvam geslaagd


De openbare bijeenkomst die Stopdestank op 23 januari jl. organiseerde over de plannen van Asvam is geslaagd. De opkomst was groot. De zaal in Den Draai in Zeilberg was overvol; er waren naar schatting 250 mensen.Ook gedeputeerde De Boer van de provincie Brabant en wethouder Lemlijn van de gemeente Deurne waren aanwezig evenals acht leden van provincialen staten en verschillende gemeenteraadsleden. Stopdestank hield een inleiding en kreeg daarvoor applaus. Daarna kon het publiek de gedeputeerde en de wethouder vragen stellen en hen vertellen over hun ervaringen met intensieve veehouderij. De Boer en Lemlijn reageerden op de vragen en opmerkingen.

De inleiding kunt u vinden onder dia's en tekst bij dia's.

Verslag van de bijeenkomst over de plannen van Asvam kun u hier downloaden. Dit is een beknopte versie. Voor de uitgebreide versie klik hier.