donderdag 1 februari 2018

Mestfraude en illegale mestverwerking

nrc.nl: Esther Rosenberg - Joep Dohmen
            1 februari 2018
Inval bij agrarisch bedrijf in Deurne vanwege mestfraude
Mestfraude.  Het Loonbedrijf Gebr. Nooijen verwerkt illegaal mest en begaat milieuovertredingen, zo bleek bij de inval. Het is de derde actie van de NVWA in korte tijd in de mestsector in het zuiden van het land.
Lees meer

Omroep Brabant: Tobias van der Valk
                               1 februari 2018
Bedrijf betrapt op illegale mestverwerking en flink aantal milieuovertredingen
DEURNE - Bij een controleactie in Deurne is een bedrijf betrapt op het illegaal verwerken van mest. Ook zijn er meerdere milieuovertredingen vastgesteld, werd er illegaal gebouwd en is er asbest gevonden.
Lees meer

PERSBERICHT 31 januari 2018
Controleactie Peelland Interventie Team in de gemeente Deurne
Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 31 januari, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschap Aa en Maas, een controleactie uitgevoerd op twee locaties in de gemeente Deurne, waarvan het vermoeden bestond dat er op grote schaal mest verwerkt wordt. Op de twee locaties werd geconstateerd dat er inderdaad mest verwerkt wordt, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Verder werd er een grote hoeveelheid asbest aangetroffen en was er sprake van diverse milieuovertredingen.

Bevindingen door ODZOB en gemeente Deurne
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de gemeente Deurne hebben namens het Peelland Interventie Team de inrichtingen (bedrijven) op de twee locaties gecontroleerd. Op een van de locaties is sprake van het composteren van mest, op de andere locatie van  het hygiëniseren van mest. Voor beide activiteiten is geen omgevingsvergunning verleend en dit voldoet niet aan het bestemmingsplan. De gemeente constateerde verder dat er vermoedelijk sprake is van illegale bebouwing en dat er mogelijk is gebouwd buiten het bouwblok (het gebied binnen het bestemmingsplan waarbinnen mag worden gebouwd). De ODZOB constateerde verder diverse milieuovertredingen, waaronder olietanks die niet goed zijn opgeslagen, oude dieseltanks die niet zijn gekeurd en een mestbassin zonder afdekking. Op één van de locaties werd een grote hoeveelheid asbesthoudende golfplaten gevonden, op de andere locatie een kleine hoeveelheid. Naar de geconstateerde zaken vindt nader onderzoek plaats en aan de hand daarvan nemen de gemeente en omgevingsdienst gepaste maatregelen.

Bevindingen NVWA
Het Peelland Interventie Team werkte bij deze controleactie samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij controleerden op de twee locaties op naleving van de mestwet- en regelgeving. De NVWA heeft informatie verzameld, mestmonsters genomen, de administratie bekeken en de boekhouding ingezien. Deze informatie wordt gebruikt voor nader onderzoek naar de mestverwerking die op de beide locaties plaatsvindt. Op één van de locaties werden ook bestrijdingsmiddelen en een machine om deze middelen in de grond te injecteren, aangetroffen. Ook hiernaar vindt nader onderzoek plaats.

Bevindingen waterschap Aa en Maas
Op één van de twee locaties werden veewagens gewassen op een wasplaats. Bij de controle werd door medewerkers van waterschap Aa en Maas vastgesteld dat het afvalwater van deze wasplaats in het oppervlaktewater terecht kwam. Aan de eigenaar is aangegeven dat hij maatregelen moet nemen. Het waterschap schrijft de eigenaar aan en er vindt een hercontrole plaats. Door het waterschap zijn monsters genomen van het oppervlaktewater. Nader onderzoek volgt.

Integrale controle
Bij deze integrale controle controleerden de deelnemende instanties elk op hun eigen bevoegdheden bij de twee locaties: de NVWA op naleving van de mestwet- en regelgeving en de gemeente en omgevingsdienst op de inrichtingen (bedrijfsactiviteiten). Deze samenwerking past bij de gebiedsgerichte aanpak die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs beschreef in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief gaf de minister aan dat de NVWA bij deze aanpak nauw samenwerkt met regionale overheden en de omgevingsdiensten.

PIT
Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team. Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.