zondag 29 mei 2016

Huisartsen Reusel-De Mierden: STOP DE GROEI VAN DE VEESTAPEL

Spreekrecht commissie Landbouw PS N-Brabant op 20 mei 2016. Inspreker: Willem Sanders huisarts in Reusel-De Mierden.
Willem Sanders schetste de ernst van de situatie met betrekking tot intensieve veehouderij vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Hij vroeg om een onmiddellijke stop op de groei van de veestapel. Helaas namen maar weinig politici de moeite om naar zijn verhaal te komen luisteren. De commissievergadering die volgde op de spreekbeurt van Willem Sanders werd wel druk bezocht. Veelzeggend!

Geachte leden van de provinciale staten. Graag vraag ik  aandacht voor het volgende. De toename van het aantal stallen  en met de stallen het aantal dieren veroorzaakt onrust bij onze patiënten. Deze onrust is helaas niet ongegrond. Brabant heeft de grootste veedichtheid van Nederland en zelfs van Europa. Hiernaast is Brabant de provincie met de grootste toename van de veestapel zowel absoluut als percentueel  de laatste 10 jaar.

Met deze toename van het aantal stallen en dieren nemen ook de de gezondheidsrisico’s van de inwoners van onze provincie toe. Wetenschappelijke studies laten een duidelijke relatie zien tussen gezondheidsproblemen en de intensieve veehouderij. Fijnstofconcentraties zijn tot kilometers buiten een bedrijf verhoogd en leiden tot een afname van de longfunctie en er zijn duidelijke verbanden tussen fijnstof en het voorkomen van hart en vaatziekten. Geur en ammoniakeffecten laten een negatieve gezondheidsbeleving zien onder omwonenden . Een ernstig en onvoorspelbaar probleem is de toename van het aantal zoönosen (ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan). Recente voorbeelden zijn de Q koorts 100.000 besmettingen, 5.000 chronisch zieken en 25 doden.  De MRSA bacterie waarvan 80% van de varkenshouders drager is t.o.v. 0,1% van de overige populatie is een bacterie die voor mensen met een verminderde afweer fataal kan zijn. Ziekenhuizen moeten alle zeilen bijzetten deze buiten de deur te houden. De ESBL bacterie leidt weer tot  onbehandelbare blaasontstekingen. Steeds vaker worden we geconfronteerd met multiresistente bacterien afkomstig uit de intensieve veehouderij
Bij de huidige vee-dichtheid is het geen kwestie of maar wanneer er een uitbraak is van nieuwe mutaties van bacterien die overgedragen worden van dier op mens. In Brabant waar mens en dier in deze getalen op elkaar zitten is het een paradijs voor zoönosen.
Het RIVM geeft  een stringent advies van een minimumafstand van 1500 meter tussen varkens- en kippenbedrijven. De GGD geeft een minimale adviesafstand van 250 meter aan tussen bedrijven onderling en eveneens een adviesafstand van 250 meter tussen intensieve veehouderij  bedrijven en dorpskernen. Op diverse locaties in de provincie  halen we deze minimale afstanden niet.
 Wij staan achter het feit dat familiebedrijven een ontwikkeling moeten kunnen doormaken. Echter uitbreiding van de bedrijfstak met meer dieren en (grotere) stallen is een gevaarlijke ontwikkeling met onvoorziene gevolgen.

Wij ondersteunen dan ook de oproep van het Burgerplatform Minder Beesten om per direct over te gaan tot een stop op de groei van de veestapel middels een voorbereidingsbesluit. Bedankt voor uw aandacht.
Willem Sanders, namens alle huisartsen uit Reusel-De Mierden.